Jak podaje Serwis Rzeczpospolitej Polskiej gov.pl :

"Zmianie uległy niżej wskazane dokumenty dotyczące Konkursu Grantowego:

Regulamin konkursu Grantowego:

  • § 5 ust 3 pkt 2 - uszczegółowienie zapisu odnoszącego się do usunięcia oczywistej omyłki, uzupełnienia braków lub modyfikacji kosztów kwalifikowanych,
  • § 5 ust 3 pkt 3, 4, 5 – otrzymują brzmienie:
  1. W przypadku braku modyfikacji katalogu kosztów kwalifikowanych lub ich zakwestionowania przez Wnioskodawcę, KPG przekazuje Wnioskodawcy ponowne wezwanie do uzupełnienia/modyfikacji Wniosku o przyznanie Grantu w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania wraz z adnotacją, iż niezastosowanie się do zaleceń skutkuje obniżeniem wartości kwoty dofinansowania o koszty niekwalifikowane wskazanew wezwaniu.
  2. W przypadku, gdy we Wniosku o przyznanie Grantu została określona pozycja niekwalifikująca się do sfinansowania, następuje usunięcie całej pozycji kosztowej. Jeżeli we Wniosku o powierzenie Grantu wskazano grupę kosztów niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach danego obszaru zgodnie §3 ust. 2, kwota dofinansowania obniżana jest o 10% w ramach danego obszaru. 
  3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie zgadza się z decyzją KPG w zakresie kwalifikowalności wydatków i obniżenia wartości dofinansowania o koszty niekwalifikowane, ma możliwość wycofania wniosku z Konkursu Grantowego, zgodnie z §5 ust. 2 pkt. 4). Jednocześnie brak wycofania wniosku z Konkursu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem decyzji KPG w zakresie wysokości otrzymania dofinansowania.
  • § 5 ust 3 pkt 3, 4, 5 otrzymują odpowiednio numery 6, 7, 8"

 

Szczegóły na stronie projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/zmiany-w-dokumentacji-projektu-30-11-2021

 

Przypominamy, że produkty takie jak systemy do zarządzania dokumentami ( SIDAS EZD), Biuletyny Informacji Publicznej ( SIDAS BIP ) czy informatyzacja Jednostek Podległych JST np. szkół, MOPS, GOPS, ZDM, CUW, Ośrodków Kultury poprzez wdrażanie dedykowanych rozwiązań obiegu dokumentów (SIDAS mikroEZD) są wydatkami kwalifikowalnymi.

Zapraszamy do kontaktu KONTAKT